Komora pre riešenie sporov
SFZ-KPRS-2018/2019-0002
Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/2/2018
V právnej veci navrhovateľa Marek Mikovič, bytom Jiráskova 10, 917 02 Trnava, v zast. A|K|K|L advokáti, s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, proti odporcovi FC Spartak a.s. so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava v zast. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM – advokát so sídlom T. Vansovej 21, 940 01 Nové Zámky o zaplatenie 13.053,43 EUR s príslušenstvom vedenej na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/57/2017 o odvolaní proti rozhodnutiu Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov zo dňa 11.04.2018, vedeného na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-O/2/2018 Vás týmto vyzývam na zaplatenie poplatku za odvolanie. Podľa čl. 37 ods. 12 prvej vety Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len ako „Poriadok“): „Poplatok za odvolanie podľa článku 36 je 300 Eur.“
Rozhodnutie: SFZ-KPRS-2018/2019-0002
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 31.08.2018 12:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
300 EUR 31.08.2018 12:08