Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0705
U 705 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/47/2019 v právnej veci navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
U 705 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/47/2019 v právnej veci navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0705
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 06.04.2020 11:08
Stav: Nové