Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-1000
U 1000 – MFK Zvolen – DK opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U 949 vo veci KS/13/2018 navrhovateľa Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2018 a vy
U 1000 – MFK Zvolen – DK opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U 949 vo veci KS/13/2018 navrhovateľa Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2018 a vykonateľnosť dňa 26.03.2018. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-1000
Klub: MFK Zvolen
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:23
Stav: Nové