Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0328
U 328 – Richard Novák / 1152839 / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disci
U 328 – Richard Novák / 1152839 / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c,f DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1093 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0328
Dátum zaevidovania: 05.10.2018 16:22
Stav: Nové